Co to jest OOC?W celu obliczenia OOC danego kandydata/członka tworzy się zestawienie indywidualnych ocen jego 20-stu najlepszych zdjęć, uzyskanych od poszczególnych CRA i sumuje się je osobno dla każdego CRA. Z tak uzyskanych pięciu sum odrzucić należy wartość maksymalną i minimalną, a pozostałe trzy zsumować i obliczyć stosunek tej sumy do maksymalnie możliwej ilości punktów, jakie mógł otrzymać kandydat od trzech członków Rady, podając ten stosunek w procentach.